DEUTSCH ENGLISH ESPANOL FRANCAIS

Artykuły i opracowania:

mistrz

Jerzy Duda Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka

zakon

Pieczęć Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Krakowa

BIBLIOFILATELIA: (bibliofilatelia: gr. biblios, biblion - zapisana kratka papieru, później książka; fr. philatelie - wyraz używany w dawnej Polsce na określenie dzisiejszej filatelistyki)

Wykorzystanie znaczków pocztowych i innych walorów filatelistycznych o treści wiążącej się z książką - w najszerszym tego słowa znaczeniu - do tworzenia tematycznej kolekcji filatelistycznej, która obejmuje dzieje książki, historię instytucji i ludzi zasłużonych dla ich rozwoju, przedstawia również inspiracje edukacyjne książki i jej rolę w walce z analfabetyzmem oraz szerzeniu oświaty w szkołach i wiedzy w szkołach wyższych i uniwersytetach. Kolekcja tematyczna składa się z 13 podtematów (subtematów):

 1. Książka jako główny temat znaczka,
 2. Początek i historia rękopisu (manuskrypty),
 3. Pismo, jego dzieje, materiały i urządzenia do pisania,
 4. Druk, oficyny drukarskie, drukarze,
 5. Biblioteki, bibliotekarze, fundatorzy bibliotek,
 6. Ilustracje, oprawy, exlibrisy,
 7. Promocja książki (święta i wystawy książek oraz handel książką),
 8. Nauka o książce, bibliofilstwo, ludzie zasłużeni dla rozwoju książki,
 9. Księgi ksiąg (Biblia, Koran, Tora),
 10. Edukacja, oświata i walka z analfabetyzmem,
 11. Szkoły, nauczyciele oraz wielcy pedagodzy i organizacje oświatowe,
 12. Uniwersytety i szkoły wyższe,
 13. Sztuka książki współczesnej.

Symbolem bibliofilatelii jest kaganek czyli paląca się lampka oliwna będąca międzynarodowym znakiem walki z analfabetyzmem.

Krótka historia tematu książka na znaczkach pocztowych: W 1977 r. Leona Rostenberg utworzyła neologizm bibliately określający zbiór znaczków pocztowych dotyczących książki. Zbiór artykułów na ten temat ukazał się w czasopiśmie The American Philatelist. W 1982 roku George Eberhard utworzył neologizm bibliophilately na określenie zbioru znaczków pocztowych dotyczących bibliotek. Neologizm użyty po raz pierwszy w artykule drukowanym w American Libraries. W 2000 roku Larry T. Nix zaproponował nową nazwę zbioru znaczków pocztowych dotyczących bibliotek - Postal Librariana. W 2000 roku Jerzy Duda zaprezentował w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie zbiór znaczków dotyczących książki i użył po raz pierwszy określenia bibliofilatelia.

Znani i czynni filateliści zajmujący się tematyką książki na znaczkach (rok 2004):

Strona internetowa www.bibliofilatelia.org.pl została po raz pierwszy zarejestrowana w dniu 2002.06.18 w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) w Warszawie na wniosek Jerzego Dudy. Autorami głównej strony (w pięciu językach) byli dr inż. Jerzy Duda i mgr Krzysztof Kochański. W roku 2004 strona internetowa została rozszerzona o aktualności i wiadomości o publikacjach dotyczących zbioru filatelistycznego (w trzech językach). Od czerwca 2004 roku dostepna jest też wersja w języku chińskim: www.meruige.com/index-cn.html. Od października 2005 definicja bibliofilatelii znalazła się e Encyklopedii filatelistyki wraz z linkiem na stronę internetową www.filatelistyka.org. Pierwotna strona internetowa bibliofilatelii jest nadal dostępna pod adresem: www.bibliofilatelia.org.pl/2002.

© Jerzy Duda 2000 - 2016